قیمت میلگرد

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد

ردیف نام محصول نمره قیمت (ریال)
1 میلگرد 5 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
2 میلگرد 6 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
3 میلگرد 7 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
4 میلگرد 8 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
5 میلگرد 10 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
6 میلگرد 12 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
7 میلگرد 13 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
8 میلگرد 14 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
9 میلگرد 15 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
10 میلگرد 16 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
11 میلگرد 17 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
12 میلگرد 18 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
13 میلگرد 20 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
14 میلگرد 22 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
15 میلگرد 24 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
16 میلگرد 26 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
17 میلگرد 28 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
18 میلگرد 30 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
19 میلگرد 35 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
20 میلگرد 40 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
21 میلگرد 45 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
22 میلگرد 50 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
23 میلگرد 55 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
24 میلگرد 60 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
25 میلگرد 65 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
26 میلگرد 70 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
27 میلگرد 75 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
28 میلگرد 80 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
29 میلگرد 85 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
30 میلگرد 90 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
31 میلگرد 95 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
32 میلگرد 100 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
33 میلگرد 120 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
34 میلگرد 140 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
35 میلگرد 160 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
36 میلگرد 180 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
37 میلگرد 200 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
38 میلگرد 250 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
39 میلگرد 300 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 
40 میلگرد 400 به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید 

 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر