قیمت ورق استیل

قیمت ورق استیل

مشاهده بروز قیمت ورق استیل

 

ردیف نام محصول اندازه L*W قیمت (ریال)
1 ورق 0.5 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000 تماس بگیرید
2 ورق 0.7 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000  تماس بگیرید
3 ورق 1 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000  تماس بگیرید
4 ورق 1.5 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000  تماس بگیرید
5 ورق 2 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000 تماس بگیرید
6 ورق 2.5 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000  تماس بگیرید
7 ورق 3 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000  تماس بگیرید
8 ورق  3.5 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000  تماس بگیرید
9 ورق 4 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000 تماس بگیرید
10 ورق  4.5 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000 تماس بگیرید
11 ورق  5 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000  تماس بگیرید
12 ورق  6 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000 تماس بگیرید
13 ورق 8 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000 تماس بگیرید
14 ورق 9 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000  تماس بگیرید
15 ورق 10 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000  تماس بگیرید
16 ورق 12 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000  تماس بگیرید
17 ورق 15 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000 تماس بگیرید
18 ورق 20 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000  تماس بگیرید
19 ورق 30 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000  تماس بگیرید
20 ورق 40 m 1000*2000 _ 1250*2500 _ 1500*3000  تماس بگیرید

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر